معنی کلمه توالت فرنگی گران به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به توالت فرنگی به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه توالت فرنگی گران به انگلیسی می شود Expensive toilet

Leave a Reply