معنی کلمه توالت فرنگی دیواری به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به توالت فرنگی به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه توالت فرنگی توالت فرنگی دیواری به انگلیسی می شود Wall toilet

Leave a Reply